GDPR

VŠETKO ČO POTREBUJETE I CHCETE VEDIEŤ

PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaša dôvera je pre nás kľúčová a preto dbáme na to, aby sme všetky Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, spracúvali v súlade s platnými právnymi predpismi a najvyššími štandardmi v tejto oblasti. Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov, pripravené s ohľadom na nové Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zároveň s  ohľadom na zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) objasňujú, ktoré osobné údaje zhromažďujeme v súvislosti s poskytovaním našich služieb a produktov a komunikácie so zákazníkmi a ako tieto údaje používame a chránime.

  1. Kto sme a naše kontaktné údaje (PREVÁDZKOVATEĽ)

ANJEL – metrový textil, s.r.o. je prevádzkovateľom vo vzťahu k osobným údajom svojich potenciálnych zákazníkov. Ak však máte aj po  prečítaní tohto dokumentu otázky, týkajúce sa ochrany osobných údajov, obráťte sa prosím na prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailu na anjel@metrovytextil.sk

  1. Ktoré údaje spracúvame

Nespracúvame osobitné kategórie osobných údajov. Spracúvame iba anonymné online informácie v minimálnom možnom rozsahu a len za účelom zabezpečenia technickej funkčnosti webových stránok.

  1. Ako údaje používame

Osobné údaje našich zákazníkov nepoužívame na marketingové, či reklamné účely.
Osobné údaje zákazníkov nezverejňujeme.

  1. Ako údaje zdieľame

Osobné údaje zákazníkov nezdieľame.

  1. Odkiaľ máme Vaše údaje

Údaje, ktoré zbierame pochádzajú len z technických pluginov našich webových stránok a to len za účelom zabezpečenia správneho fungovania týchto stránok.  

  1. Ako dlho a kde údaje uchovávame

Osobné údaje zákazníkov uchovávame po rôzne dlhú dobu v závislosti od dôvodu spracúvania. Vo všeobecnosti platí, že osobné údaje nespracúvame.

  1. Zmeny týchto pravidiel

Znenie týchto pravidiel sme oprávnení z času na čas zmeniť, najmä za účelom zapracovania legislatívnych zmien, či zmien účelu a prostriedkov spracúvania. Vaše práva vyplývajúce z týchto pravidiel alebo príslušných právnych predpisov však neobmedzíme. V prípade, že dôjde k zmenám pravidiel spôsobilým ovplyvniť Vaše práva, vhodným spôsobom Vás nato s dostatočným predstihom upozorníme.

Zaväzujeme sa prijať vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k týmto údajom alebo k ich strate. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom budú mať prístup len oprávnené osoby povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk.